Site icon Audyt dostępności cyfrowej WCAG – Fundacja Strefa Innowacji

Wiedza WCAG 2.1

Audyt dostępności cyfrowej w oparciu o standard WCAG 2.1

Dlaczego warto wykonać audyt zgodny z WCAG 2.1:

Czym jest dostępność cyfrowa

Dostępność cyfrowa to możliwość swobodnego korzystania z serwisów internetowych, aplikacji mobilnych i szerzej treści cyfrowych przez  różne grupy użytkowników.

czytaj więcej >

Co to jest audyt dostępności cyfrowej

dogłębnym przeanalizowaniu strony internetowej lub aplikacji pod względem wymogów ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych

czytaj więcej >

Dla kogo audyt

Kto musi mieć zrobiony, a kto może?
Dla niektórych instytucji to ustawowy obowiązek, a dla pozostałych dobra praktyka i kwestia wizerunkowa

czytaj więcej >

Jaki jest cel audytu cyfrowego

Celem audytu jest wykrycie niezgodności z wymogami ustawy o dostępności występujące na stronie www lub w aplikacji. Jest to pierwszy krok w celu poprawy jakości materiałów cyfrowych

czytaj więcej >

Jak wykonujemy audyt cyfrowy

Nasi specjaliści sprawdzają poprawność wykonania strony internetowej, kody, struktury, kontrastów oraz działania na urządzeniach wspomagających. W audycie biorą udział również testerzy z niepełnosprawnością.

czytaj więcej >

Rezultat audytu

Wynikiem audytu jest szczegółowy raport ze wskazaniem konkretnych punktów, które wymagają poprawy. Raport może być podstawą przeprowadzenia zmian na stronie oraz przygotowania wymaganej ustawą Deklaracji Dostępności.

czytaj więcej >

Dowiedz się więcej o dostępności cyfrowej:

Czym jest dostępność cyfrowa zgodna z wytycznymi WCAG 2.1 

Dostępność cyfrowa to możliwość swobodnego korzystania z serwisów internetowych, aplikacji mobilnych i szerzej treści cyfrowych przez różne grupy użytkowników. To rozwiązania, które uwzględniają potrzeby osób z niepełnosprawnościami, ale nie oznacza że tylko one mogą z tych rozwiązań korzystać. Wiele z nich  jest przydatne dla innych grup użytkowników. Ponieważ odpowiednio dobrany  kontrast tła do tekstu, wielkość i styl czcionki jest pomocny nie tylko dla osób słabowidzących. Pomocny jest on również dla seniorów lub osób korzystających z urządzeń mobilnych.

Napisy w filmach pomagają osobom głuchym lub słabo słyszącym, mogą być również przydatne dla słabo znających język lub osób które oglądają film w głośnym otoczeniu. Są osoby niepełnosprawne, które używają technologii asystujących np. czytniki ekranu używane przez osoby niewidome, dostępność cyfrowa uwzględnia również ich potrzeby. Dostępność to również umożliwienie alternatywnej nawigacji po stronie lub aplikacji przez osoby ze stałą, czasową (kontuzje) niepełnosprawnością kończyn górnych. Pomocne rónież dla osób z chwilowym ograniczeniem swobody ruchu (np. matka z dzieckiem na ręku, osoba z walizką).

Dostępność cyfrowa ma więc szeroki, uniwersalny  zakres. Nie zawęża się jedynie do potrzeb osoby z niepełnosprawnością, lecz wpływa na wygodne korzystanie i wykorzystywanie treści cyfrowych przez wszystkie grupy użytkowników, więc stanowi element projektowania uniwersalnego. W obecnych czasach dostępność cyfrowa  projektowanie uniwersalne są obowiązkiem dla firm, dla których ważny jest wizerunek i dotarcie do jak najszerszej grupy użytkowników.

Co to jest audyt dostępności cyfrowej?

Audyt dostępności cyfrowej polega na dogłębnym przeanalizowaniu strony internetowej  lub aplikacji pod względem wymogów ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019roku (zwanej dalej „Ustawą o dostępności cyfrowej”). Ustawa ta odnosi się do części kryteriów standardu dostępności treści internetowych WCAG 2.1. Dokładniej do kryteriów poziomu A i AA tego standardu. Łącznie jest to 49 kryteriów, których spełnienie należy  ustalić poprzez audyt stron serwisu internetowego lub elementów aplikacji mobilnej.

Dla kogo audyt?

Wymóg prawny

Ustawa o dostępności cyfrowej WCAG 2.1 wymienia szczegółowo kto i w jakich okolicznościach obligowany jest do wykonania audytu cyfrowego, są to:

 • jednostki sektora finansów publicznych
 • państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej,
 • osoby prawne, utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, które wymienione w dwóch wcześniejszych punktach podmioty:
 • finansują ze środków publicznych w ponad 50%, lub
 • posiadają przez ponad połowę udziałów albo akcji, i
 • nadzorują organ zarządzający, lub
 • mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,
 • związki tych podmiotów,
 • organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony i promocji zdrowia, osób z niepełnosprawnościami i seniorów.

Podmioty te muszą przestrzegać ustawy o dostępności cyfrowej o ile posiadają stronę internetową lub aplikację mobilną.

Każda z wymienionych wyżej jednostek zobowiązana jest ustawą do corocznej (do 31 marca) aktualizacji Deklaracji dostępności, w której należy wskazać metodę badania dostępności oraz w jaki sposób podmiot planuje rozwiązać występujące problemy. Bez wykonania audytu trudno wykryć wszystkie niezgodności z objętymi ustawą o dostępności cyfrowej  kryteriami standardu WCAG 2.1.

Kto może – Dobre Praktyki

Jednak coraz częściej audyty wykonują firmy, które dbają o swój wizerunek, bliskie są im działania zgodne z koncepcją Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) oraz chcą wyjść na przeciw wszystkim użytkownikom. Dostępne cyfrowo serwisy internetowe i aplikacje mobilne mogą przyczynić się do przewagi konkurencyjnej na otwartym rynku. W dobie rozwoju i wzrostu popularności korzystania z e-usług, e-zakupów, e-learningu przewagę na rynku będą miały podmioty, które trafią do jak najszerszej grupy klientów. Dostępne cyfrowo serwisy i aplikacje to właśnie gwarancja trafienia do najszerszej grupy potencjalnych klientów. Ważne również z perspektywy prowadzenia działalności są dyrektywy Unii Europejskiej, których wytyczne kładą nacisk na cechy uniwersalnego projektowania również w obszarze cyfrowym.

Jaki jest cel audytu cyfrowego? 

 • ustalenie poziomu zgodności badanego serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej z wymogami Ustawy o dostępności cyfrowej.
 • identyfikacja elementów, które należy zmienić i dostosować żeby spełniały kryterium dostępności
 • uzyskanie informacji niezbędnych do wypełnienia „Deklaracji Dostępności”, czyli określenie statusu dostępności i wypisanie elementów (jeśli audyt ustalił), które nie spełniają wymogów dostępnośc
 • stanowi również źródło informacji dla twórców serwisu internetowego lub aplikacji, czy i które elementy muszą poprawić by tworzyć zgodnie ze standardami WCAG
 • stanowi również informację dla osób redagujących treści w badanym serwisie internetowym, czyli czy treści i ich sposób  wstawiania jest  prawidłowy, zgodny z wymogami dostępności

Jak wykonujemy audyt cyfrowy?

Audyt wykonujemy w oparciu o kryteria standardu WCAG 2.1 , które zostały objęte „Ustawą o dostępności cyfrowej”.

W trakcie audytu sprawdzamy:

 • Strukturę i hierarchię strony oraz możliwość nawigacji po elementach serwisu bez użycia myszki komputerowej. Przyglądamy  się kontrastom, opisom linków i obrazków, tabelkom, formularzom kontaktowym i materiałom do pobrania.
 • Wykonujemy audyt ekspercki przeglądając kod strony WWW w celu wykrycia błędów.
 • Korzystamy z narzędzi dedykowanych do sprawdzania elementów serwisu pod kątem spełniania części kryteriów standardu dostępności WCAG.
 • Przy audycie pracują również osoby z niepełnosprawnościami, które jako praktycy sprawdzają stronę przy użyciu specjalnych technologii  asystujących.
 • Na koniec przygotowujemy raport z audytu, w którym szczegółowo opisujemy rozbieżności w odniesieniu do standardów dostępności znalezione na stronie

Wyniki audytu

Plik z raportem  ze szczegółowym opisem, które  z kryteriów WCAG zostały spełnione, a które wymagają poprawy. 

Deklaracja dostępności

Czym jest deklaracja, jakie informacje zawiera.
Deklaracja dostępności została określona w Ustawie o Dostępności Cyfrowej. Jest umieszczana w serwisie internetowym lub aplikacji mobilnej w stałym, widocznym miejscu strony (zazwyczaj link w stopce lub zakładka w nawigacji). Jej celem jest opis dostępności podmiotu dla osób ze szczególnymi potrzebami.  Zawiera informacje o rozwiązaniach i problemach jakie spotkają na stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych oraz budynkach danego podmiotu którego deklaracja dotyczy. Wykracza więc po za ramy samej dostępności cyfrowej obejmuje elementy dostępności architektonicznej oraz informacyjno – komunikacyjnej.

Przygotowywana jest w oparciu o przeprowadzony audyt cyfrowy oraz podstawową analizę z zakresu dostępności architektonicznej oraz informacyjno – komunikacyjnej.
Co jeszcze warto wiedzieć? Przeczytaj w naszym artykule

Exit mobile version