fbpx

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Fundacja Strefa Innowacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.audyt.strefai.org.pl/.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji:
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Szymczak, t.szymczak@strefai.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 602815808. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Fundacji:
ul. Przy Forcie 12/39, 02-495 Warszawa
Siedziba fundacji zlokalizowana jest w dzielnicy Warszawa-Ursus przy ulicy Przy Forcie 12, na szóstym piętrze. Przed budynkiem jest parking, brak wytyczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu do klatki schodowej, prócz schodów, jest podjazd dla wózków. W budynku jest winda, znajduje się na poziomie tym samym co wejście do budynku. Winda jest dostosowana do osób na wózku, przyciski w windzie mają oznaczenia w alfabecie Brajla.
Fundacja nie przyjmuje beneficjentów w siedzibie. W razie konieczności spotkania prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty dzwoniąc pod numer telefonu lub pisząc na adres mailowy – dane znajdziesz pod adresem strony: https://www.strefai.org.pl/kontakt/

Miszczak

FREE
VIEW